Wat is RAP?

131RELATIE –> AFSPRAKEN –> PROJECT

RAP staat voor Relaties – Afspraken – Project. De methode legt de nadruk op een goede onderlinge relatie tussen de verschillende betrokkenen die met het project te maken krijgen. Vanuit deze relatie spreken de partijen in een aantal heldere, vooraf vastgelegde stappen af onder welke voorwaarden het project wat hen betreft doorgang kan vinden. Deze afspraken kunnen gaan over (1) de inhoud van het plan, (2) de communicatie met de omgeving, (3) de uitvoering en (4) de voorzieningen. Pas nadat deze afspraken op papier zijn gezet, gaat het project van start.

In reguliere gebiedsontwikkelingsprojecten verloopt het contact tussen burger en ontwikkelaar via de overheid. De ontwikkelaar maakt een plan, dat vervolgens door de gemeente wordt getoetst en ter inzage gelegd. Daarna kunnen omwonenden en andere belanghebbenden op het plan reageren. Bij de RAP-methode verloopt dit proces anders. De ontwikkelaar heeft rechtstreeks contact met belanghebbenden uit de omgeving en maakt met hen afspraken. De overheid faciliteert; ze stelt kaders en zorgt dat het proces eerlijk verloopt.

RAP2

De RAP-methode leent zich ook voor de situatie waarin overheden zelf initiatiefnemer/ontwikkelaar zijn van een project. Het gaat dan om de situaties waarin de overheid grond in bezit heeft, of een project (voor eigen risico) uitvoert en aanbesteedt. Denk aan de aanleg, uitbreiding of onderhoud van infrastructuur, dijken of natuurgebied of aan de herontwikkeling van bijvoorbeeld een oud fabrieksterrein. Het stads- of gemeentebestuur (bestuurders en volksvertegenwoordigers) stellen in dit geval de kaders vast, waarbinnen de uitvoerende dienst of projectorganisatie afspraken met de omgeving kan maken.

}}} Lees verder: Uitgangspunten