Omgevingsconvenant Vechtstreek

_DSC0052

De RAP-methode leidde in 2015 tot het afsluiten van het eerste omgevingsconvenant van Nederland bij een dijkverbeteringsproject in de Vechtstreek. Uit berekeningen van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht blijkt dat de RAP-methode het project zowel goedkoper (afb 1) als sneller (afb 2) heeft gemaakt dan vergelijkbare projecten. Dit ligt volgens AGV met name aan het grote draagvlak dat voor de plannen is ontstaan.

kostenanalyse AGV

Waternet wilde graag experimenteren met nieuwe manieren om de omgeving vroeg te betrekken. Het project was onderdeel van het programma ‘Nu Al Eenvoudig Beter’ van het Ministerie van I en M, bestaande uit voorbeeldprojecten voor het uitwerken en ontwikkelen van de nieuwe Omgevingswet.

doorlooptijd AGV

Na het bepalen van de reikwijdte van het project, werd door AGV de toepassing van de RAP-methode bekend gemaakt en de ruimte die er voor de omgeving was om invloed uit te oefenen in het project vastgesteld. Aan de hand van een uitgebreide omgevingsanalyse werd een brede projectcollectiviteit in kaart gebracht bestaande uit perceeleigenaren, agrariërs, bewoners, belangenorganisaties, nutsbedrijven, overheden, natuurorganisaties en overige belanghebbenden.

De partijen werden uitgenodigd mee te onderhandelen tijdens de twee onderhandelingsbijeenkomsten. Het proces leverde een Omgevingsconvenant op met wederzijdse verplichtingen, maar onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring

Een bijzonder resultaat uit het convenant was de ‘bomenparagraaf’. Uit onderhandelingen bleek dat bewoners veel waarde hechtten aan bomen op de dijk. Het algemene beleid van Waternet staat bomen op de dijken niet toe, maar het convenant maakt het mogelijk enkele knotwilgen te gedogen, mits een bewonersvereniging het onderhoud van de bomen op zich neemt. Daarnaast heeft overleg met de nutsbedrijven ertoe geleid dat een aantal dijkbewoners een gasaansluiting krijgt. Het project leidde bovendien tot heldere en concrete afspraken over de uitvoering van de werkzaamheden.

Uit eigen onderzoek van Waternet, waarin zij een aantal van haar projecten vergelijk, is gebleken dat de inzet van RAP leidde tot een grote tijdsbesparing in met name de planvormingsfase van het traject. Door de vragen die de onderhandelingspartners werden al vroeg in het project enkele onderzoeken uitgevoerd. Heldere afspraken en betrokkenheid van de partijen zorgden bovendien voor een ‘positieve spirit’. Hierdoor bleef de vaart in het proces en pakte de aanpak uiteindelijk zelfs goedkoper uit.